7.12.09

Shakey


Shakey
Dessin : Stylo à billes (2009)